ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Programy i projekty edukacyjne

Programy i projekty edukacyjne

Programy:

 

1. Program wychowania przedszkolnego "Dary F. Froebla - wspieranie niepowtarzalnej idywidualności dziecka" 
Alina Oriańska, Anna Szajda, Bożena Przybyszewska, Bożena Wojciechowska

 

 

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga,jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie.Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza  przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami),czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.  Zajęcia dydaktyczne realizowane są pod postacią zajęć w Porannym kole i/lub Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach. Zajęcia w Porannym kole mają charakter edukacyjny.  W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci w poszczególne dni realizowane są różne rodzaje treści dydaktycznych: aktywność językowa, artystyczna, matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, ruchowa, zdrowotna. Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych realizowana jest po zajęciach w  „Porannym kole”. Praca w grupach odbywa się w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym (ogródek  i  kuchnia). Grupa pracuje w tym samym składzie przez cały tydzień. Działanie takie jest celowe i planowe, a jego zadaniem jest rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i rozwijanie ich wiedzy społecznej. Praca w grupach odbywa się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodzą do kolejnych kącików. Program   realizowany jest w grupie "Stokrotki " i "Wiewiórki".

 

 

2. Program języka angielskiego Język angielski - dziecięce okno na świat na podstawie MAC – I love Boo.

 

Cele programu:

- rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej dzieci;

- wypracowanie językowego fundamentu do dalszej nauki – osłuchanie z językiem obcym,

- zaznajomienie dzieci ze słownictwem oraz popularnymi wyrażeniami w języku angielskim i jak najlepsze ich utrwalenie,

- przybliżenie dzieciom melodii i rytmu języka angielskiego,

- budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych,

- wspieranie dziecka jednocześnie w różnych obszarach: fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego.

Podczas zajęć dzieci śledzą przygody pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwa dwojga elfów – Maxa i Lilly. Wszyscy troje mieszkają w bajkowym lesie, w którym spotykają ich zabawne i pouczające przygody. Kontekst programu nawiązuje do bliskich dziecku zjawisk, przedmiotów, jego najbliższego otoczenia, jednocześnie wprowadzając elementy baśniowe, co zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pełnego emocjonalnego zaangażowania.

 

 

3. Program wychowawczo - profilaktyczny ,,Rodzice i nauczyciele – wspólny kierunek działań dla dobra dziecka” 

   Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych.

   Rodzice i nauczyciele powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością.

   Rodzic powinien sobie uświadomić, że to on jest najważniejszą osobą w życiu dziecka a nauczyciel jedynie wspiera rodzica w prawidłowym rozwoju jego pociechy.

   Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.

  Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu.

   Głównym celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym , oraz czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

 

Cele szczegółowe:

• Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.

• Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

• Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z konsekwencji.

• Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji: dziecko-nauczyciel-rodzic.

• Wdrażanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym

• Wdrażanie nawyków dbania o higienę osobistą i otoczenia