ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Innowacje

Innowacje

Innowacja: ,,Edukacja przedszkolna wg. koncepcji Friedricha Froebla- wpływ metody na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym".

  Aktywność dzieci w ciągu dnia jest dzielona na zabawę swobodną oraz zabawę zorganizowaną, Zabawa swobodna będzie stanowiła zdecydowaną część dnia. Natomiast zabawy zorganizowane to będą przede wszystkim zajęcia dydaktyczne. Będą one organizowane w dwóch formach: zajęć w porannym kole oraz zabaw w kącikach. Zajęcia kierowane realizowane są pod postacią Spotkań w porannym kole i Pracy w kącikach zabawowo - zadaniowych. Spotkania w kole mają charakter edukacyjny, to zajęcia realizowane z całą grupą. Odbywają się codziennie po śniadaniu, czyli rozpoczynają dzień w przedszkolu. W tych zajęciach inicjatywę przejmuje nauczyciel, np. przekazuje określone wiadomości, prezentuje opowiadania, wiersze. W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci w poszczególne dni realizowane są różne rodzaje treści dydaktycznych: aktywność językowa, artystyczna, matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, ruchowa, zdrowotna. Praca w grupach zabawowo – zadaniowych odbywa się odbywają się po zajęciach w porannym kole w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym (ogródek i kuchnia). Grupa pracuje w tym samym składzie przez cztery dni w tygodniu, jeden dzień jest przeznaczony na dowolne działania nauczyciela, np. wycieczki, spacery, wyjścia, dzień zabawy. Działanie takie jest celowe i planowe, dzięki takiej organizacji pracy możemy lepiej indywidualizować zadania i obserwować dzieci. Nauczyciel przygotowuje niezbędne materiały do wykonania określonych zadań i instrukcje. Stroną aktywną w tej części zajęć są dzieci – poprzez swoje działania dochodzą do wiedzy, eksperymentują, badają, tworzą. Praca w grupach odbywa się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodzą do kolejnych kącików.